Privacyverklaring Nederlands-Israëlietische Gemeente Noord- Holland Noordwest

Privacyverklaring

Privacy beleid van de Nederlands-Israëlietische Gemeente Noord- Holland Noordwest

De NIGNHNW, onderdeel van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, (Kamer van Koophandel: 34371061), hierna te noemen NIGNHNW, is voor de uitoefening van haar werkzaamheden genoodzaakt uw persoonsgegevens te verwerken. De NIGNHNW verkrijgt uw persoonsgegevens doordat u lid, donateur of belangstellende bent. De NIGNHNW doet haar uiterste best uw persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken en zet zich daarvoor in. Ook vindt de NIGNHNW het belangrijk om u zo goed mogelijk van dienst te zijn bij uw bezoek aan haar website.

Dit brengt met zich dat de NIGNHNW in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens te allen tijde verwerkt in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”);
  • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
  • Slechts de persoonsgegevens verwerkt die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming indien zij deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u op deze rechten wil wijzen en deze wil respecteren;
  • Altijd open staat voor uw klachten, vragen, suggesties en aanwijzingen m.b.t. haar privacy beleid.

Het privacy beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De NIGNHNW adviseert u dan ook regelmatig kennis te nemen van haar privacy beleid.

Met welk doel verwerkt de NIGNHNW mijn persoonsgegevens?

De NIGNHNW – en indien van toepassing partners – gebruikt de aan haar verstrekte persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden: (i) het (kunnen) belijden van het Joodse geloof en het uitvoeren van de gestelde religieuze voorschriften, (ii) het bijhouden van de ledenadministratie, (iii) de organisatie van een evenement, (iv) het uitvoeren en/of verwerking van transacties (betalingen) die via de website verlopen, (v) het communiceren met leden, (oud) leden en niet-leden, o.a. door het versturen van nieuwsbrieven, (vi) informeren over (wijziging van) diensten (vii) informatie (waaronder persoonsgegevens als foto’s en namen van leden/bezoekers evenementen) plaatsen op haar website NIGNHNW.nl ii) en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website, (iv) de uitvoering of toepassing van een wettelijke of kerkelijke regeling, (v) om de halachische status van nakomelingen te kunnen vaststellen, (vi) de rechten van de leden te waarborgen en (vii) de administratie omtrent de leden te kunnen bijhouden en de inschrijving te kunnen beheren.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt de NIGNHNW van mij?

De gegevens die door de NIGNHNW worden verwerkt, zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden en u wordt geacht toestemming te hebben gegeven voor de verwerking.

De NIGNHNW verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan de NIGNHNW heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die de NIGNHNW verwerkt:

– voor- en achternaam

– roepnaam

– Joodse naam

– geslacht

– geboortedatum

– geboorteplaats (plaats van afkomst)

– burgerlijke staat

– burgerlijke huwelijksplaats

– burgerlijke huwelijksdatum

– datum choepa (kerkelijk huwelijk)

– plaats choepa (kerkelijk huwelijk)

– naam partner

– namen kinderen

– eventuele kinderen van de partner

– datum burgerlijke scheiding

– datum kerkelijke scheiding

– datum van overlijden

– datum en plaats van begraven

– overige grafgegevens

– adresgegevens

– telefoonnummer

– e-mailadres

– bankrekeningnummer

– verzamelinkomen

– Lidmaatschap gegevens

– Lidnummer vader

– Lidnummer moeder

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die de NIGNHNW verwerkt

De NIGNHNW verwerkt waar van toepassing de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– godsdienst of levensovertuiging

– geloofsovertuiging

– datum en staat van binnenkomst en van vertrek NIGNHNW

– burgerlijke gemeente waar de Brit Mila (besnijdenis) heeft plaatsgevonden

– datum van de Brit Mila (besnijdenis)

– naam moheel

– gegevens gezinsrelaties

– Jodendom status vader

– bewijs van gioer

– registratie Koheen/Levie/Jisraeel

– status kohanoet

– datum bar of bat mitswa

– eventuele rabbinale beperking

 

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar.

De NIGNHNW dan wel haar website/diensten heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. De NIGNHNW kan echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is, maar zij zal er alles aan doen om zoveel mogelijk te beperken dat persoonsgegevens van kinderen onder de 16 worden verwerkt. De NIGNHNW raadt ouders altijd ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat de NIGNHNW zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bestuur@nignhnw.nl, dan verwijdert de NIGNHNW deze informatie.

Genetische gegevens

Het kan zijn dat aan de NIGNHNW persoonsgegevens worden verstrekt door een ander persoon dan uzelf. Dit kan te maken hebben met het feit dat één van de doelen waarvoor de NIGNHNW persoonsgegevens verwerkt is om de halachische status van nakomelingen te kunnen vaststellen. (Met halachisch wordt bedoeld: het systeem van Joodse wet- en regelgeving zoals geïnterpreteerd door ons rabbinaat). Daarvoor is het essentieel dat zij ook persoonsgegevens over familieleden van leden verwerkt. Indien die  familieleden (betrokkenen) geen toestemming hebben verleend, dan geldt voor de “gewone” persoonsgegevens dat de NIGNHNW deze mag verwerken op basis van de grondslag “noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen”. De NIGNHNW heeft daartoe een gerechtvaardigd belang omdat een verwerking aantoonbaar noodzakelijk is om de activiteiten van de NIGNHNW te verrichten. Het kunnen vaststellen van iemands halachische status is één van de belangrijkste taken van de NIGNHNW. Ook is de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang. De verwerking voldoet aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit; het doel van de verwerking staat in verhouding tot de inbreuk voor de betrokkenen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt en het doel kan niet op een voor de betrokken personen minder nadelige manier worden bereikt.

Ook heeft de NIGNHNW een afweging gemaakt tussen haar belangen en de belangen van de personen van wie zij persoonsgegevens verwerkt. De rechten en vrijheden van deze personen wegen niet zwaarder dan het gerechtvaardigd en grote belang van de NIGNHNW.

De NIGNHNW maakt gebruik van camerabeveliging om en bij Lanckhorstlaan 42,het is voor ieders veiligheid. Als u de NIGNHNW bezoekt kan het zijn dat u wordt gefilmd.

Delen van persoonsgegevens met derden

De NIGNHNW verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van haar taken, een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke of kerkelijke verplichting (zoals o.a. aan de politie bij fraudeonderzoek). Zo maakt de NIGNHNW onder meer gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van de NIGNHNW, zal de NIGNHNW een verwerkersovereenkomst sluiten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. , De administratie is ondergebracht in een online tool van Asperion. Dit bedrijf heeft ook een Privacy verklaring afgegeven.

 

De NIGNHNW deelt informatie die zij over u bezit, bij het lid worden van een andere tot het NIK behorende Joodse Gemeente en/of sjoelgemeenschap aangaan van een lidmaatschap, met deze andere Gemeente en/of sjoelgemeenschap eerst nadat zij van u toestemming heeft gevraagd teneinde uw overstap te kunnen bewerkstelligen.

Ook verwerkt de NIGNHNW persoonsgegevens van oud-leden.

Hoe lang bewaart de NIGNHNW mijn persoonsgegevens?

De NIGNHNW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Echter is het voor het functioneren van de NIGNHNW noodzakelijk dat uw persoonsgegevens oneindig door haar worden bewaard, ook na het beëindigen van uw lidmaatschap bij de NIGNHNW. Dit komt omdat uw persoonsgegevens redelijkerwijs nodig zijn o.a. ter controle van de halachische status van nakomelingen.

Voor de camerabeelden geldt dat deze niet langer dan twee maanden worden bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft, voor zover de wet dit toelaat, het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te (laten) verwijderen of te (laten) beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de NIGNHNW. Een dergelijke intrekking heeft geen terugwerkende kracht.

Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij de NIGNHNW een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover de NIGNHNW van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bestuur@nignhnw.nl

Om er bij een verzoek tot inzage zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vraagt de NIGNHNW u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maakt u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De NIGNHNW reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen

De NIGNHNW wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Waar kan ik terecht als ik inzage wil in mijn gegevens, of me wil afmelden voor de nieuwsbrief, of andere vragen heb over het privacybeleid?

Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief, of andere vragen hebt over het privacybeleid van  de NIGNHNW, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via bestuur@nignhnw.nl

Hoe de NIGNHNW uw persoonsgegevens beveiligt

De NIGNHNW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

ls u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via bestuur@nignhnw.nl

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die de NIGNHNW gebruikt

De NIGNHNW gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die de NIGNHNW gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan de NIGNHNW hiermee haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

De NIGNHNW maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Andere websites

De NIGNHNW is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, het privacy beleid en werking van de website van anderen, ook al is er toegang tot een dergelijke website via een link op de website van de NIGNHNW. De NIGNHNW  adviseert u dan ook het privacy beleid van andere websites te allen tijde te raadplegen. Hetzelfde geldt voor websites die een link hebben naar de website van de NIGNHNW.

Toepasselijk recht

Op dit privacy beleid is naast de AVG het (overig) Nederlands recht van toepassing. Indien anderstalige versies van dit privacy beleid discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met dit privacy beleid zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contactgegevens NIGNHNW

Joodse Gemeente NIG Noord Holland Noordwest

Lanckhorstlaan 42

2101 BE Heemstede

Email: bestuur@nignhnw.nl

Heemstede: 25 mei 2018